×
BARBAADI
Waa'ee jreenyaa fi
 jiraachuu Waaqayyoo beekuuf

Teessoo kanaan nu quunamaa

Gaaffii fi yaada ergitaniif deebiin keenya teessoo keessanitti isiniif ergama. Kanaan alatti hamminaaf kan isin barbaadu hin jiru. Maqaa fi teessoon keessanis qaama biraatti dabarfamee akka hin kennamne isiniif mirkaneessina.

Maqaa

*Imeeyilii

*Imeeyilii irra deebi’aa galchaa

*Gaaffii yookaan yaada yoo qabaattan